Privacyverklaring

privacyverklaring

Privacyverklaring

Hermeta Holding B.V. / Hermeta Groep B.V. / Hermeta Metaalwaren B.V. / Hermeta Gevelbouw B.V. / Hermeta Interieur Partners B.V. / House of Hermeta B.V. (hierna te noemen “Hermeta”).

Hermeta respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. Hermeta verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u vinden in onze Privacyverklaring Algemeen.

Hermeta verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als Hermeta bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Hermeta van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Hermeta draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.

24 mei 2018